Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 1bed.nl

1.1 Dit zijn de Algemene Voorwaarden van 1Bed.nl. Kantoor houdende te: Planker 10, 5721 VG, Asten.
1.2 1Bed.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ‘s-Hertogenbosch onder nummer 17105537. Via de website van 1Bed.nl kan de koper slaapkamerartikelen bestellen.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen 1Bed en derden (hierna: ‘koper’) via de website van 1Bed.nl (hierna: ‘de website’) gesloten overeenkomsten. Nederlands Recht is van toepassing op het tot stand komen en de afwikkeling daarvan. Door het plaatsen van uw bestelling geeft u aan dat u met de toepasselijkheid en inhoud van deze algemene voorwaarden instemt.

Koopovereenkomst

2.1 a. Offertes en aanbiedingen van 1Bed.nl kunnen slechts worden aanvaard zoals deze op de website of per e-mail zijn weergegeven. Alle opgaven van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van artikelen en/of diensten worden door 1Bed.nl zorgvuldig op de website weergegeven. 1Bed.nl kan echter niet instaan voor de juistheid daarvan. 1Bed.nl is niet gebonden aan bestellingen welke zijn geplaatst op basis van op de website voorkomende onjuiste informatie.
b. Bepaalde verwijzingen op de website kunnen verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. 1Bed.nl heeft daarover geen controle en aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid ten gevolge van de door derde verstrekte informatie.

2.2 Overeenkomsten komen tot stand door de bevestiging door 1Bed.nl van de geplaatste bestelling. Deze bevestiging volgt zo spoedig mogelijk op de ontvangst van het elektronische bestelformulier dat door de koper, overeenkomstig met de bestelprocedure zoals vermeld op de website, is verstuurd. Door het tot stand komen van de overeenkomst gaat de betalingsverplichting voor de koper in. Door het versturen van het bestelformulier verklaart de koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van 1Bed.nl.
2.3 Een overeenkomst tussen ons en de koper wordt afgesloten in het Nederlands.
2.4 Orderproces: Wij verrichten de volgende technische stappen om tot sluiting van een overeenkomst met de koper te komen:

• De koper ziet een gedetailleerd voorbeeld van een door hem/haar gekozen product;
• De koper kan, indien van toepassing, de gewenste maat en kleur van het product bepalen;
• De koper kan vervolgens op “bestellen” klikken;
• De koper kan indien, gewenst, op “verder winkelen” klikken om meerdere producten in de winkelwagen te plaatsen;
• De koper kan in het winkelwagen scherm vervolgens nogmaals op “bestellen” klikken;
• “Nieuwe” kopers hoeven geen account aan te maken, maar dienen bij een bestelling wel persoonlijke gegevens door te geven;
• De koper kan aangeven welke betaalmethoden zijn of haar voorkeur heeft;                                                                                                                                                                                                                            • De koper ziet een besteloverzicht van zijn/haar producten;
• De koper gaat over tot bestelling door op de knop op “verder” te klikken;
• Indien de koper heeft gekozen voor een van onze betaalmogelijkheden, dan wordt deze in gang gezet;
• Wij bevestigen de koop door het sturen van een orderbevestiging per e- mail.
• Ziet u als consument af van de koop binnen 24uur voor de afgesproken levering van het
bestelde product, dan wordt er 30% van het aankoopbedrag in rekening gebracht om de
gemaakte kosten te vergoeden.

Prijzen

3.1 De op de website vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de levering van artikelen die via de website aangekocht worden. De vermelde prijzen op de website en de totaalprijs in uw winkelwagen zijn inclusief BTW, en exclusief eventuele verzendkosten/bezorgkosten (Bij bestellingen onder de € 100,- worden verzendkosten berekend). Bedden, boxsprings en matrassen worden kosteloos bezorgd m.u.v. boxspring Eefje. Eventuele prijswijzigingen, type en/of drukfouten voorbehouden.
3.2 In sommige gevallen is sprake van aanbiedingsprijzen. Aanbiedingsprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig of zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden 1Bed.nl op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.

Levering

4.1 a. Vermelding van leveringstermijnen op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn indicatief, maar zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van een leveringstermijn brengt 1Bed.nl niet in verzuim. 1Bed.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.
b. Indien het door de koper bestelde product niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt 1Bed.nl de koper hiervan op de hoogte. Indien mogelijk levert 1Bed.nl in overleg met de koper een gelijkwaardig alternatief artikel.
c. Eventuele bezorg/montage kosten wanneer een bed bij levering niet past om welke reden dan ook, worden aan koper belast of in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag. Wanneer een koper vooraf heeft betaald, wordt de boxspring ook niet geleverd. Gaat deze in zijn geheel retour, dan betaald u de bezorgkosten en montagekosten.

Bezorging

5.1 De klant dient zijn adresgegevens op de bevestiging e-mail op juistheid te controleren. De klant is verplicht om eventuele onjuistheden uiterlijk 3 werkdagen voor de overeengekomen bezorg datum door te geven aan 1Bed.nl. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste adresgegevens op de bestelbon zullen worden doorberekend aan de klant.
5.2 Bezorgingen vinden uitsluitend plaats in Nederland & België met uitzondering van de Waddeneilanden. 1Bed.nl oordeelt over de wijze waarop de klant zijn bestelling bezorgd wordt. Bedden, Boxsprings en/of Matrassen die door 1Bed.nl geleverd worden maar niet gemonteerd worden, worden door een externe transporteur geleverd, deze transporteurs leveren de goederen tot aan de eerste drempel van het complex of de woning.
5.3 Transport partners van 1Bed.nl bezorgen bestellingen via een track-en-trace systeem met dag en tijdvak indicatie, mocht de koper het niet eens zijn met de aangegeven datum of tijd dan kan de koper contact met 1Bed.nl opnemen. Dit dient wel uiterlijk 24uur voor levering te gebeuren. Bezorging vindt plaats op het door de koper opgegeven aflever adres. Kleingoed als dekbedden, kussens, hoeslakens en moltons e.d. worden door een pakketdienst thuis bij de klant bezorgd.
5.4 Indien de klant op het met 1Bed.nl overeengekomen tijdstip niet op het opgegeven bezorgadres aanwezig is, is 1Bed.nl gemachtigd om de klant voor een volgende levering, door de 1Bed.nl -bezorgdienst, bezorgkosten van € 75 incl. btw in rekening te brengen. Indien de pakketdienst bij de eerste poging de klant niet thuis treft worden de bezorgkosten van € 75 incl. btw in rekening gebracht en dient na betaling van de kosten een nieuwe aflever moment te worden afgestemd. Elke niet geslaagde bezorg poging kost € 75 incl. btw.
5.5 De klant dient voor bezorging de entree/doorgang van de woning vrij te maken van obstakels, om zo beschadigingen aan het artikel en/of de koper zijn eigendommen te voorkomen.
5.6 Indien de bestelling van de koper bezorgd wordt door een pakketdienst tekent de koper voor een correcte en volledige aflevering en ontvangst van zijn bestelling via het systeem van de pakketdienst.
5.7 Controleer de levering goed wanneer deze u wordt aangeboden. Meld schade direct bij de vervoerder op het moment van ontvangst van uw bestelling bij het tekenmoment. En laat het beschadigde onderdeel in de originele verpakking zitten. Zorg ervoor dat je na het melden bij de vervoerder ook een e-mail met een duidelijke omschrijving van de schade inclusief uw bestelnummer en duidelijke foto’s van de schade per mail doorstuurt naar: info@1bed.nl. Indien een schade die niet direct bij het tekenmoment bij ontvangst van de boxspring bij de vervoerder wordt gemeld kunnen wij bij een melding achteraf helaas niets meer met de schade doen.

Betaling

6.1 Betaling door de koper geschiedt via Contante betaling bij aflevering of vooraf per internet betalingsomgeving zoals iDeal, Creditcard, Pay-Pal of overboeking. 1Bed.nl is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht.
6.2 Wanneer de internet order, telefonische order of e-mail order bij 1Bed.nl binnen is gaan wij over tot bestelling van de door u bestelde artikelen.
6.3 Indien de koper niet tijdig betaalt, is deze in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De koper is in dat geval vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan 1Bed.nl verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de koper bovendien verplicht tot vergoeding van de door 1Bed.nl gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
6.4 Bij een niet tijdige betaling door de koper is 1Bed.nl van rechtswege en zonder verplichting tot schadevergoeding ontheven van haar verplichting tot nakoming van de afgesloten overeenkomst en levering van door de koper bestelde artikelen.
6.5 Eigendom van door 1Bed.nl reeds voor ontvangst van betaling aan de koper geleverde artikelen, gaat pas op de koper over indien de koper al hetgeen hij uit hoofde van de koopovereenkomst aan 1Bed.nl is verschuldigd, aan 1Bed.nl heeft voldaan. Het risico ter zake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.

Garanties

7.1 1Bed.nl garandeert dat de door 1Bed.nl geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid mogen worden verwacht. Mocht het door u gekochte product bij aankomst gebreken vertonen, meldt dit dan alstublieft direct in ieder geval binnen 24 uur inclusief uw bestelnummer per e-mail op info@1bed.nl
7.2 Al de producten uit het assortiment van 1Bed.nl worden geleverd met 2 jaar fabrieksgarantie volgens de garantiebepalingen van de betreffende fabrikanten. Indien U aanspraak wenst te maken op de garantie, dient U dit schriftelijk aan 1Bed.nl te laten weten. Deze garantie is van kracht vanaf de datum van aankoop. Retourkosten voor producten die onder de garantie vallen zijn binnen 6 maanden gratis. Na 6 maanden betaal je €53,- voorrijkosten.
7.3 Om aanspraak te maken op de garantie, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
– U kunt aantonen dat u bij Voordeligslapen een aankoop heeft gedaan.
– Het product in onbeschadigd en schoon.
7.4 Er geldt geen garantie in de volgende omstandigheden:- Ten aanzien van normale slijtage.
– Indien de originele aankoopfactuur niet kan worden overgelegd, of deze is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
– Bij onoordeelkundig gebruik.
– Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
– Bij van buitenaf komend onheil (b.v.: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.).
– Indien anderen dan 1Bed.nl, zonder voorafgaande toestemming van 1Bed.nl, herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben uitgevoerd.
– Product specifieke eigenschappen die bijdragen aan het karakter van het product (bijvoorbeeld: hout en stof blijven werken door verschillen in temperatuur en de kleur kan beïnvloed worden door licht)
– Kuilvorming kan na enkele weken via een natuurlijk proces in het matras ontstaan, wanneer het matras zich heeft aangepast aan het lichaam. Dit is een normaal proces. Het matras verliest hiermee geen ondersteuning of comfort. Garantie is enkel van toepassing bij extreme kuilvorming; meer dan 3,0 cm gemeten.
– 1Bed.nl biedt geen garantie op krakende boxsprings door gebruiksslijtage. Controleer of de poten goed gemonteerd en aangedraaid zijn. Gebruik bij een harde vloer extra vilt onder de poten.
– Voordeligslapen biedt geen garantie op gewassen producten die niet geschikt zijn om te wassen in de wasmachine. (Top)matras hoezen dienen enkel door middel van een stofzuiger te worden gereinigd.
7.5 De koper is verplicht met bekwame spoed na levering van de bestelde artikelen te onderzoeken of 1Bed.nl de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden 1Bed.nl terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur na levering, schriftelijk in kennis te stellen van de eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt 1Bed.nl geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan.

Ontbinding en retouren

8.1a. De koper heeft gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het artikel het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. Deze periode moet u echter niet
verwarren met een ‘op proef-periode’. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u samengestelde producten of speciaal voor u op maat bestelde producten (dit geldt voor alle bedden, boxsprings, matrassen en lattenbodems). Op maat geproduceerde producten kunnen na aflevering niet meer worden geretourneerd. Als de koper zijn bestelling van op maat bestelde artikelen zoals bedden, boxsprings, matrassen en lattenbodems wenst te annuleren tijdens de bestelperiode, ofwel voordat de goederen geleverd zijn, rekenen wij hiervoor 30% annuleringskosten.
b. Alle annuleringen dienen minimaal 72uur voor verzending schriftelijk aan 1Bed.nl te worden doorgegeven per mail op info@1bed. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam, telefoon- en bestel/order nummer te vermelden en een kopie van de aankoop bon bij te voegen. In geval van ontbinding dient het artikel onmiddellijk aan 1Bed.nl te worden geretourneerd conform onze retourprocedure.
c. De kosten (€106) voor het retourneren van de bestelling dienen te worden voldaan door de koper. Indien de bestelling door de 1Bed.nl bezorgdienst wordt opgehaald worden de kosten in mindering gebracht op het te restitueren door de koper betaalde aankoopbedrag. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan 1Bed.nl zijn voor verantwoording en rekening van de koper. Alle aanvullende retourvoorwaarden vind u op onze website terug
d. Nadat de koper een beroep heeft gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen en deze voldoet aan de genoemde voorwaarden van lid. 8.2, zal 1Bed.nl binnen 14 dagen het aan de koper verschuldigde bedrag restitueren. Restitutie geschiedt op de door de koper opgegeven bank- of girorekening.
e. Eventuele bezorg/retour/montage kosten wanneer een bed bij levering niet past of wordt afgenomen om welke reden dan ook. Worden aan koper belast of in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag wanneer een koper vooraf heeft betaald.

8.2
De aanspraak op terugbetaling is aan de volgende voorwaarden gebonden:

– De artikelen zijn geheel compleet en in de originele staat;
– De artikelen moeten in de originele gesloten en ongeopende verpakking zitten (indien de koper gebruik maakt van de montageservice en de artikelen zijn uitgepakt en/of geplaatst vervalt dan ook het recht van retour);
– De artikelen zijn ongebruikt en onbeschadigd;
– De artikelen zijn schoon, zoals de klant deze heeft ontvangen;
– De koper kan de originele aankoopfactuur overleggen;
– Het recht van retour geldt niet voor producten die op maat besteld/ vervaardigd zijn of voor speciale eenmalige aanbiedingen.

Overmacht

9.1 In geval van overmacht is 1Bed.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Klachten en Reparaties

10.1 1Bed.nl streeft naar een volledige tevredenheid van haar klanten. Mocht er onverhoopt toch iets niet helemaal goed zijn gegaan of niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de koper zijn klacht telefonisch of per e-mail melden. Indien de koper na ingebruikname bij een defect 1Bed.nl wil vragen om herstel van het artikel bepaalt 1Bed.nl op welke wijze dit geschiedt.
10.2 De koper kan voor een verzoek om herstel van beschadigde artikelen contact opnemen met 1Bed.nl. Herstel geschiedt door middel van een monteur bezoek van onze servicedienst, of, nadat het artikel opgehaald is door de 1Bed.nl bezorgdienst.
10.3 Iedere aansprakelijkheid van 1Bed.nl jegens de koper is beperkt tot maximaal het door de koper aan 1Bed.nl uit hoofde van de overeenkomst te betalen bedrag. 1Bed.nl is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving of enige ander gevolgschade.

30 dagen proefslapen voorwaarden

11.1 We hopen natuurlijk dat u tevreden bent met uw aankoop. Mocht dit niet het geval zijn, dan heeft u de mogelijkheid om het bestelde product binnen 30 dagen na ontvangst te
retourneren. U dient schriftelijk aanspraak te maken op het proefslapen door te mailen naar: info@1bed.nl Let op: u kunt het product alleen retourneren als het onder 30 dagen slaapgarantie valt of als het product nog ongeopend in de verpakking zit. U kunt tot maximaal 30 dagen vanaf levering aanspraak maken op onze slaapgarantie, u dient de boxspring wel minimaal 14 dagen te hebben uitgeprobeerd.
• U heeft éénmaal de mogelijkheid aanspraak te maken op onze 30 dagen slaapgarantie.
• Deze slaapgarantie is niet overdraagbaar op derden.
• Als het artikel beschadigd, bevuild of stuk is, vervalt de garantie van 30 dagen proefslapen en kan het product niet meer geruild of geretourneerd worden.
• Op dag van retour dient het product gedemonteerd klaar te staan in originele verpakking (inclusief kartonnen hoekpunten). Let op: laat u de boxspring monteren bij levering? Dan kan het zijn dat de vervoerder de verpakking vanuit service oogpunt voor u mee retour wil nemen. Wilt u eerst gebruik maken van de 30 dagen proefslapen dan dient u de vervoerder te vragen om de verpakking dus achter te laten bij u op locatie.
• Gratis producten, bij-producten (dekbed, overtrek, hoeslaken etc) en/of montage- en betalingskosten zullen in mindering worden gebracht op het totaalbedrag dat wordt teruggestort.
• Eventuele accessoires (dekbedden, hoeslakens etc.) vallen niet onder de slaapgarantie en de verkoopprijs van deze artikelen zal van het totale bedrag dat wordt teruggestort worden afgetrokken.
Vervolgens kunt u gebruik maken van een van onze retouroptie:
11.2 Afhaalservice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Wij kunnen uw retourzending laten ophalen door onze pakketdienst. De kosten hiervan bedragen €110 en worden in mindering gebracht op het bedrag dat u van ons krijgt teruggestort. Wij zullen een afspraak met u maken om de artikelen bij u af te halen.
11.3 Verpakking.
We verzoeken u de producten weer stevig te verpakken in de originele verpakking (inclusief kartonnen hoekpunten). Om de retourzending soepel te kunnen verwerken, vragen we u een kopie van de pakbon of orderbevestiging bij te voegen. Zo hebben we direct al uw gegevens bij de hand. Indien u heeft gekozen voor ‘betalen bij levering’ vragen we u om uw rekeningnummer (IBAN) en gegevens op deze bon te vermelden, zodat we het aankoopbedrag kunnen terugstorten.
11.4 Aansprakelijkheid
1bed.nl is niet aansprakelijk voor beschadigingen of zoekrakingen van retour gestuurde artikelen. 1bed.nl mag wettelijk gezien de schade in rekening brengen als het pakket niet deugdelijk is teruggekomen.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen
‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij 1Bed.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor
genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 1Bed.nl, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is 1Bed.nl niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die mogelijk in de aangeboden informatie op deze website of op websites waarnaar wordt verwezen voorkomen. Bovendien wordt niet gegarandeerd dat de aangeboden informatie te allen tijde en in alle opzichten juist, volledig en actueel is. 1Bed.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade die zou kunnen ontstaan op grond van deze online gegevens of interpretatie daarvan. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de
aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Contact informatie